Platby ve školní družině


Základní škola, Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace


Poskytování úplaty za zájmové vzdělání ve školní družině

Schválil:

Mgr. Ladislav Michek,  ředitel školy

Účinnost ode dne:

2.3.2011

Směrnice je součástí  školního řádu. Změny ve směrnici jsou  prováděny formou číslovaných písemných  dodatků, které  tvoří  součást  tohoto  předpisu, nebo je nahrazena směrnicí novou, která pak ruší platnost směrnice předchozí.


Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD. 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 


1. Přihlašování a odhlašování

a) Ve školní družině je určena ředitelem školy vedoucí vychovatelka, jako vedoucí pracovník, který řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků,   předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

b) Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.

c) O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

d) Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny a s touto směrnicí.


2. Stanovení výše úplaty ve družině

  1. Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20 %. V ostatních případech nesmí výše úplaty překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu.
  2. Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 50 Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1.1.2005.  Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
  3. Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.
  4. Úplata může být dále snížena dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.
  5. Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích – tzn. doloží příslušné potvrzení úřadu práce. Dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen.
  6. Dále může být úplata snížena účastníkům, kteří navštěvují školní družinu nepravidelně (2 a méně dnů v týdnu).


3. Řízení o snížení nebo prominutí poplatku

a) Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.

b) Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne o snížení nebo prominutí poplatku. 

c) Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.


4. Podmínky úplaty

  1. Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen.
  2. Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
  3. Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.
  4. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

(Obecně: Splatnost úplaty stanoví ředitel tak, aby byla úplata splatná nejpozději před ukončením účasti v dané činnosti. Úplatu může ředitel rozdělit do více splátek.)


5. Závěrečná ustanovení

a)Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.

b)O kontrolách provádí písemné záznamy

c)Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí skartačním řádem školy.                                  

d)Směrnice nabývá účinnosti dnem : 2.3.2011V Kunovicích dne 2.3.2011

Mgr. Ladislav Michek

ředitel školypřílohy:

- stanovení výše úplaty za pobyt ve školní družině

- rozhodnutí ředitele školy o snížení (prominutí) poplatku


Příloha č. 1 - Stanovení úplaty


Označení školy

Č.j.:         /2011

Stanovení úplaty za  zájmové vzdělávání  ve školní družině


Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 50 Kč měsíčně.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy  podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním znevýhodněním.

V Kunovicích dne  2.3.2011

Mgr. Ladislav Michek

ředitel školy


Příloha č. 2. -  Prominutí úplaty, když žadatel pobírá sociální příplatek


Označení školy

Panu - paní (žadateli)

Č.j.:         /2011


Rozhodnutí o prominutí úplaty za  zájmové vzdělávání  ve školní družině


Vážená paní (vážený pane),

obdržel jsem Vaši žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání vašeho dítěte  ________ (jméno, příjmení, datum narození). 

Na základě § 11, odst. (3), písmene a) vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání  jsem rozhodl takto: úplatu za zájmové vzdělávání vašeho dítěte ve školní družině


promíjím na období  xx.x.20.. - xx.x.20...Odůvodnění:

Řízení o prominutí úplaty  bylo zahájeno z podnětu rodičů, na základě jejich žádosti, doložené rozhodnutím úřadu práce o tom, že žadatel pobírá sociální příplatek podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře v platném znění a žák je společně posuzovanou osobou pro tento nárok. Dále byly doloženy doklady osvědčující, že sociální příplatek je žadateli vyplácen. Po zvážení skutečností uvedených v žádosti a uvedených dokumentech jsem rozhodl  o prominutí úplaty.


V ________ dne__________


(hranaté  razítko)(podpis)


titul, jméno, příjmení

ředitel školy
Příloha č. 3 - Prominutí úplaty, když žadatel má dítě v pěstounské péči


Označení školy

Panu - paní (žadateli)

Č.j.:         /2011


Rozhodnutí o prominutí úplaty za  zájmové vzdělávání  ve školní družině


Vážená paní (vážený pane),

obdržel jsem Vaši žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání vašeho dítěte  ________ (jméno, příjmení, datum narození). 

Na základě § 11, odst. (3), písmene b) vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání  jsem rozhodl takto: úplatu za zájmové vzdělávání vašeho dítěte ve školní družině

promíjím na období  xx.x.20.. - xx.x.20...


Odůvodnění:

Řízení o prominutí úplaty  bylo zahájeno z podnětu žadatele, na základě jeho žádosti, doložené rozhodnutím o tom, že je mu dítě svěřeno do pěstounské péče, a že dítě má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře v platném znění. Dále byly doloženy doklady osvědčující, že tento příspěvek je vyplácen. Po zvážení skutečností uvedených v žádosti a uvedených dokumentech jsem rozhodl  o prominutí úplaty.

V ________ dne__________(hranaté  razítko)


(podpis)


titul, jméno, příjmení

ředitel školy