Zápis do 1. třídy - podrobnosti

před 10 měsíci, 22.2.2023

Zápis do 1. ročníku základní školy.

Zápis  se koná v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. dne 14.4.2023 od 13:00 do 17:00 hodin


K zápisu pro školní rok 2023/2024 přicházejí a zápis v řádném termínu absolvují:

 1. Děti s věkem 6 let k 31. 8. 2023.
 2. Děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Průběh zápisu:

 1. Dostavte se se svým dítětem do školy 14.4.2023 v rozmezí od 13:00 do 17:00 hodin.

 2. Vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte.
 3. Na místě zápisu vyplníte: Žádost k přijetí, Zápisní list do 1. třídy
 4. Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplníte žádost o odklad a budete potřebovat doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a od dětského lékaře.
 5. K zápisu není potřeba se objednávat.
 6. Je-li dítě v termínu zápisu nemocné, dostaví se pouze zákonný zástupce dítěte, vyplní nám potřebné žádosti a domluvíme se na náhradním termínu zápisu.


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel školy pro následný školní rok 2023/2024 následující kritéria:

 • max. počet žáků v jedné třídě: 25 žáků (v případě zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může být ještě snížen)
 • max. počet otevíraných tříd – 1

Přednostně budou přijati žáci podle následujících kritérií v daném pořadí:

 1. děti, kterým byl udělen ředitelem školy v minulém roce odklad povinné školní docházky
 2. děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ Kunovice, Červená cesta, stanoveném obecně závaznou vyhláškou Města Kunovice, kterou se stanovily školské obvody základních škol zřízených Městem Kunovice
 3. děti, které mají sourozence, jenž je žákem této školy
 4. děti s trvalým pobytem v Kunovicích
 5. ostatní děti (např. děti s trvalým pobytem mimo Kunovice)
 6. v případě překročení kapacity bude u dalších dětí rozhodovat los