Poučení bezpečnosti, hygienická opatření a pravidla chování v ŠD

před 3 roky, 30.8.2021


Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá  pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani  jiných osob. Každou nevolnost, bolest či úraz okamžitě hlásí vychovatelce.  

Žák při příchodu do ŠD a následně vždy po použití WC a před stravováním si umyje ruce a použije dezinfekční prostředek (umístěn v každém oddělení ŠD,  školního klubu a školní jídelny.)

Před vstupem do školní jídelny si žák pokaždé povinně dezinfikuje ruce. Během stravování ve školní jídelně žáci stejné třídy sedí pospolu (nemíchají se s ostatními žáky z jiných ročníků).

Rodiče dětí navštěvujících ŠD mají zákaz vstupu do objektu ŠD. Pouze po předchozí domluvě s vychovatelkou ŠD je možno si sjednat schůzku. (Pouze s ochranou úst – rouškou a u hlavního vstupu.)

Žáci ŠD budou rozděleni do dvou oddělení, které se nesmí vzájemně navštěvovat.

Bez vědomí vychovatelky žáci neopouštějí prostory ŠD (odchod do jídelny, šatny, WC a jiných prostor školy).

Žák chodí vhodně a čistě  upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. - oblečení hřiště, pracovní a výtvarné činnosti.  

Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 

Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená – šatna.

Z hygienických důvodů nenosí své osobní hračky do družiny.

Před ukončením činnosti družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. Při odchodu se rozloučí s vychovatelkou.

Při pobytu na školním hřišti dbá pokynů vychovatelek, nevzdaluje se od skupiny žáků, nešplhá na zábradlí, oplocení apod. .

Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků. Zákaz užívání návykových a zdraví škodlivých   látek.     

Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.