Školská rada

Podle § 167 a §168 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, se při základních školách s účinností od 1.1.2006 zřizuje školská rada.

Volby do Školské rady Základní školy, Kunovice, Červená cesta 853, příspěvková organizace. 

Volby se uskutečnily dle volebního řádu vydaného MÚ Kunovice, usnesením Rady města č. 1376/53/2005 ze dne 16.11.2005.


Výsledky voleb do školské rady - 2021


- členové rady z řad pedagogických pracovníků:

PhDr. Jurásková Jana, Mgr. Mezulianík Petr (předseda školské rady)


- členové rady z řad zákonných zástupců žáků:

Ing. Vendula Zachová, Bc. Máčalová Tomešková Lenka


- členové rady, kteří byli jmenováni do školské rady zřizovatelem -   Radou města Kunovice:

Mgr. Ertl Ivo, Mgr. Korábek RudolfObecná ustanovení o školské radě:

  • Školská rada má šest členů. Do školské rady mohou být zvoleni pouze ti kandidáti, kteří předem s kandidaturou vyslovili písemný souhlas.
  • Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy a třetinu členů jmenuje zřizovatel.
  • Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonným zástupcem nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy
  • Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
  • Funkční období členů školské rady je tři roky.
  • Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se, pravomocným odsuzujícím rozsudkem za úmyslný trestný čin nebo úmrtím.
  • Členství ve školské radě je čestnou funkcí.